Naš razvojni put

Sociološko istraživanje i program podrške romskoj porodici u školovanju dece u Rušnju (Beograd)

Beograd, Rušanj 2006.

AgendaNa poziv Crvenog krsta Čukarica, Agenda je obavila sociološko istraživanje u romskom naselju u Rušnju. Istraživanje romske zajednice u Rušnju je pokazalo da 80% romske dece postiže loše rezultate u školi i ponavlja razred, neki i više puta, a veliki broj pohađa specijalne škole i to u neprihvatljivom procentu, kao i da je izostanak ove dece iz škole enormno veliki. Na osnovu rezultata istraživanja započeli smo program pružajući im pomoć u učenju, u razvijanju komunikacijskih veština, razvijanju socijalnih veština, razvoju kreativnosti i podršci u učenju. Takođe, organizovali smo seminar za nastavnike škole sa ciljem prepoznavanja specifičnih problema romske dece i poboljšanja tehnika u prevazilaženju istih. Najznačajniji rezultat je priznanje od strane lokalne sredine i škole o redovnosti pohađanja i redovne nastave, zadovoljstvo roditelja i poboljšanje ocena dece romske nacionalnosti, kao i zahtev škole za nastavkom programa. Obezbedili smo kontinuitet u radu sarađujući sa Crvenim krstom Čukarice koji je nastavio program.

Možete pročitati istraživanje na ovom linku:  Sociolosko istrazivanje o kvalitetu zivota romske zajednice u Rusnju, Beograd

Finansijer: Istraživanje je realizovano sopstvenim sredstvima AGENDE; Program podrške je delimično finansirao Karitas Srbije i Crne Gore i IWC

Partneri na projektu: OŠ ”Aca Milosavljević” i Crveni krst Čukarice

Obuhvat: 42 romskih učenika; 3 godine; 340 dana; 30 radionica neformalnog obrazovanja; 1 seminar za nastavnike;
2/3 učenika poboljšalo uspeh u školi; Publikovano istraživanje;

Popis lica, domaćinstava i naselja ispod mosta Gazela

Beograd, 2007

Na poziv i pod pokroviteljstvom Grada Beograda, a u saradnji sa R. Zavodom za statistiku Grada Beograda, AGENDA je obavljala popis lica, domacinstava i naselja ispod mosta Gazela. Rezultat projekta je baza podataka koja je služila Gradu u daljem zbrinjavanju lica iz nehigijenskog naselja Gazela.

Mediji: Večernje Novosti; B92; Online media Press;

Finansijer: Grad Beograd

Partneri na projektu: Republički  Zavod za statistiku, Koordinacioni centar Grada Beograda i Savet za uključivanje Roma Grada Beograda

Obuhvat : 986 osoba; 220 domaćinstava; 237 kuća;
Tim od 27 profesionalaca;

Imam pravo da živim zdravo

Beograd, Rušanj 2008/2009/2010

Program se u kontinuitetu odvijao tokom letnjih i zimskih raspusta u istoj zajednici u Rušnju ali je obuhvatao radionice sa svim zainteresovanim učenicima koji raspuste provode kući. Radionice su koncipirane tako da podignu nivo znanja iz zdravih stilova zivota, ekologije, ali i interkulturalnosti. Gostovali su nam predavači lekari, biolozi, reciklirali smo, učesnici su kreirali liflete, imali smo javne akcije –podelu lifleta na javnim mestima, izveli 3 predstave Forum teatra pred vršnjacima i roditeljima.

Finansijer: Grad Beograd Sekretarijat za sport i omladinu

Partneri na projektu: OŠ ”Aca Milosavljević” i Crveni krst Čukarice

Obuhvat: 72 učenika; 25 radionica;

3 dana podele lifleta na javnim mestima


Prijateljski sa romskim ženama

Rušanj i Makiš, 2010.

Sa stanovnicima iz nehigijenskog naselja Gazela, preseljenim u Makiš kao i sa porodicama u Rušnju smo nastavili da radimo kroz projekat podrške deci u učenju i Seminar o porodici namenjen prvenstveno majkama. Seminar je pažljivo profilisan da odgovori na svakodnevne potrebe romskih majki. Obuhvatao je teme iz zaštite zdravlja žena, zdravlja porodice, i zaštite od porodičnog nasilja.

Finansijer: Grad Beograd Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu

Obuhvat: 47 žena – majki; 20 radionica;

2 predavanja o zastiti zdravlja zena;

2  predavanja o zastiti od prenosivih bolesti;


Metod rada organizacije AGENDA se iskristalisao programom U FOKUSU koji predstavlja sintezu aktivnosti sa obrazovanjem deteta u fokusu

U FOKUSU: Romska porodica u Deponiji

Beograd, 2008/2009/2010/2011

Deponija je veliko nehigijensko naselje u Beogradu, ispod Pančevackog mosta čiji su stanovnici, oko 1500 ljudi, 99% romske nacionalnosti. Program Poboljšanje kvaliteta života Roma u naselju Deponija se realizuje u kontinuitetu već 5 godina kroz: kvalitetnu, kontinuiranu i stručnu pomoć romskoj deci u obrazovanju; neformalno obrazovanje, dece, mladih i majki (Romkinja) kao i pružanje pomoći svim stanovnicima da pristupe pravima koja im po zakonu pripadaju;

Partneri Agende na ovom programu su: Crveni krst Palilula, OŠ ’’Jovan Cvijić’’, Fakultet političkih nauka, Zdravstveni medijatori, Američki Savet – Alumni zajednica.

Kontinuitet u radu programa je postignut dobrom saradnjom i povezivanjem institucija i njihovih resursa. Programom je obuhvaćeno oko 45 porodica koje školuju decu u OŠ’’Jovan Cvijić’’. Agenda je inicijator i organizator programa. Crveni krst Palilula je nastavio koordinaciju projekta, Fakultet političkih nauka smer Socijalni rad je omogućio svojim studentima da realizuju obaveznu praksu na programu podrške u učenju, škola je obezbedila prostoriju i uključila pedagoškog asistenta. Na ovaj način obezbeđena je svakodnevna podrška u učenju 1:1 tokom 6 meseci u toku školske godine.

Agenda je organizovala praksu studenata sa IV godine istog fakulteta radeći sa porodicama u naselju (socijalni rad u zajednici) sa ciljem da se pomogne roditeljima u pristupu pravima koja im pripadaju (pisanje molbi, žalbi, odlazak zajedno kod lekara, pravnika, u opštinu idr.). Tom prilikom studenti su organizovali i čišćenje naselja od strane JKP Gradska čistoća.

Program daje izuzetne rezultate. Najbitne postignuće je smanjenje odustajanja od škole i bolji prosek ocena učenika romske nacionalnosti. Odustajanje od škole je smanjeno sa 82% na oko 5%. 

Program i dalje traje pod okriljem Crvenog krsta Palilula.

Finansijer: Sopstvena sredstva AGENDE

Partneri na projektu: OŠ ”Jovan Cvijić”, Crveni krst Palilula, Fakultet političkih nauka smer Socijalni rad

Obuhvat: 25 porodica; 45-50 učenika – 4 godine svaki dan – 6 meseci godišnje;

480 studenata FPNa; Mreža institucija i organizacija;

Čišćenje naselja; Sociološko istraživanje;


 Neformalno obrazovanje – Teatar potlačenih u OŠ ”Jovan Cvijić”

2010/2011

Teatar potlačenih OŠ ''Jovan Cvijić''Najznačajniji doprinos smo ipak dali u borbi protiv diskriminacije u OŠ’’Jovan Cvijić’’ realizujući radionice sa SVIM učenicima u školi dva puta, u toku dve školske godine (projekti ’Hajdemo zajedno’’  i  ‘’Igrajmo za jednakost’’). Evaluacija projekata je pokazala da su radionice dale veliki doprinos uspostavljanju bolje atmosfere i saradnje između učenika većinskog i manjinskog naroda koristeći Teatar potlačenih kao metod rada. Priručnik o osnovama Teatra potlačenih je štampan na romskom jeziku. Agenda je jedinstvena po tome što primenjuje ovu tehniku radeći sa SVIM učenicima u školi.

 

 

 

 

 

 

Predstavnik Agende je učestvovao i na dugoročnom treningu ENTER u Savetu Evrope i doprineo izradi preporuka za rad sa mladima na nivou zemalja članica. Agendina preporuka za rad sa ranjivim kategorijama mladih – kontinuitet- je uvažena i prihvaćena.

Finansijer: Grad Beograd Sekretarijat za obrazovanje

Partneri na projektu: OŠ ”Jovan Cvijić”, Crveni krst Beograd

Obuhvat: oko 700 učenika; 72 radionice;

6 Forum predstava za roditelje;

Štampan dvojezični priručnik;


 Pozorište života     

Srbija, 2012/2013/2014

Agenda je akreditovala seminar o osnovama tehnike Teatar potlačenih kod Ministarstva za obrazovanje sa ciljem da osposobi polaznike za konstruktivno i alternativno rešavanje problema u učionici i poboljša komunikaciju sa roditlejima i učenicima. Tehnika Teatra potlačenih je veoma pogodna za rad na smanjenju diskriminacije i nasilja u školama.

Finansijer: kotizacija polaznika

Obuhvat: 230 prosvetnih radnika; 9 seminara;

Akreditacija kod Ministarstva prosvete;


 Beogradska NOVA platforma

2013/2014 Makiš1, Makiš2, Kijevo, Resnik i Kamendin

Model programa u Fokusu je 2012. primenjen na privremenih 5 naselja pod pokroviteljstvom Grada Beograda raseljenih iz nehigijenskih romskih naselja Gazela i Belvil. Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije kroz program EIDHR. Agenda je na ovom projektu bila partnerska organizacija a DTI vodeća.

 

 

 

 

 

 

Finansijer: Evropska Komisija EIDHR program . Nosilac projekta Inicijativa za demokratsku traniciju DTI, AGENDA je bila partnerska organizacija

Partneri na projektu: Sekretarijat za obrazovanje Grada Beograda, Kancelarija za saradnju sa NVO Grada Beograda

Obuhvat:  18 meseci;  5 učitelja držalo nastavu 2x nedeljno u 5 naselja;

158 učenika; 56 porodica; 20 prosvetnih radnika;

33 predstavnika lokalnih institucija; 21 volonter;


Omladinski informator za sve učenike na opštini Palilula, Beograd

Beograd, 2012/2013.

Cilj projekta je omogućavanje pristupa nformacijama za mlade iz svih škola na opštini Palilula kroz obezbeđivanje neophodne opreme i saradnje svih raspoloživih resursa, organizacijiskih i materijalnih a u skladu sa preporukama Saveta Evrope odeljenja za mlade i Strategiji za mlade R. Srbije.  Teme koje su obrađene su iz domena socijalnih prava:

-informacije o institucijama i organizacijama koje postoje u lokalnoj sredini;

-informacije o zdravim stilovima života (zdravstveno preventivni sadržaji)

-besplatne aktivnosti koje se nude za mlade u lokalnim zajednicama;

-aktivnosti koje su mladi realizovali u lokalnim zajednicama;

 

 

 

 

 

Finansijer: Telenor Srbija i SDC – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u Srbiji

Partneri na projektu: 23 škole sa opštine Palilula, GO Palilula

Obuhvat: oko 7 000 mladih iz 23 škole na opštini Palilula;

115 članova školskih timova iz 23 škole;

23 škole opremljene monitorima;

Školski timovi obučeni iz oblasti Socijalnih prava i novinarstva;

2 dvodnevna seminara;

10 susreta školskih timova; 10 prezentacija objavljeno u školama;


Mentorski program ‘’Mladi za mlade’’

2014.

Mentorski program je nastavak aktivnosti podrške obrazovanju romskih učenika. Nastao je kao inicijativa bivših volontera na našim programima.

Program obuhvata pružanje mentorske podrške studentima romske nacionalnosti. Funkcija mentora je da pomogne mentiju da pristupi svim dostupnim resursima kao i da pruži pomoc u kreiranju i dostizanju individualnih planova i ciljeva – obrazovnih i profesionalnih.

 

 

 

 

 

 

Godinu dana nakon završetka projekta bilo je aktivnih 15 parova mentor-mentorisani.

Tri mentija su 2015. učestvovali na skupu mladih u Savetu Evrope na ENTER Youth Meeting programu.

Obuhvat: 21 student; 21 mentor; 5 dana seminar; 5 sastanaka; 1 trening;


AGENDA i Grinnell College program prakse za studente

2013/2014

Već drugu godinu za redom Agenda je ugostila student sa Grinnell Koledža u Ajovi (USA) da odrade praksu tokom letnjeg raspusta. Studenti na praksi su učestvovali u našim programimai značajno doprineli obezbeđivanju mentora za naše mentije u programu Mladi za mlade.


SPAAS – Savetovalište za prevenciju asocijalnog i antisocijalnog ponašanja

Agenda- Centar za podršku porodici u saradnji sa Zavodom za vaspitanje dece i mladih je realizovala projekat usmeren ka sprečavanju razvoja asocijalnih i antisocijalnih oblika ponašanja i maloletničke delikvencije, ranim detektovanjem prvih znakova, i reagovanjem pre potpunog razvoja poremećaja u ponašanju kao i dolaženjem u sukob sa zakonom, kod učenika osnovnih škola na tritoriji opštine Voždovac.

Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Partneri na projektu: Zavod za vaspitanje dece i mladih Beograd, 6 škola sa opštine Voždovac

24 dece obuhvaćeno vaspitno savetodavnim radom;

24 porodica obuhvaćeno porodičnom terapijom;

70 učenika obuhvaćeno radionicama Teatra potlačenih (Forum teatra);

28 prosvetnih radnika obuhvaćeno seminarom;

 

 


Suveniri iz naše radionice

2012-do sada

Agenda je započela dohodovni program izrade suvenira kako bi omogućila majkama koje školuju decu da se ekonomski ojačaju i time doprinesu školovanju svoje dece. Takođe, ovaj program doprinosi i održivosti rada organizacije i njenih programa.

Suvenir Pozdrav iz Srbije

 

 

 

 

 

 

 

Suveniri koje izrađujemo su jedinstveni na tržištu i predstavljaju Srbiju u svojim kulturnim i prirodnim bogatstvima. Dizajn je dobijen na korišćenje od članice organizacije.

Za sada se naši proizvodi oglašavaju na veb sajtu Suvenira Srbije  i u Maloj srpskoj prodavnici  a u toku smo traženja sredstava za obuku žena iz Deponije.

 

U 2016. smo dobili 4 šivaće mašine. Potrebna nam je pomoć u iznosu od oko 10.000 EUR za obuku majki i materijale. Obuka podrazumeva sticanje znanja iz šivenja, dobijanje zvaničnog sertifikata kako bi mogle da konkurišu za posao na tržištu. Pored toga, planiramo da uz obuku iz šivenja organizujemo i obuku opismenjavanja. Cilj nam je da osnažimo ženu a samim tim snažimo i decu.

SUVENIRE MOŽETE POGLEDATI NA SLAJDU ISPOD OVOG TEKSTA